Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування «детального плану території   для розміщення будівель і споруд для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції з відповідною інфраструктурою за межами населеного пункту   на території Старонекрасівського  старостинського округу  Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області.  » 1

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування «детального плану території для розміщення будівель і споруд для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції з відповідною інфраструктурою за межами населеного пункту на території Старонекрасівського старостинського округу Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області.»

1) Замовник

Замовником матеріалів стратегічної екологічної оцінки є Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області.

тел. 0631042981

е-mail: Саф’янівська сільська рада (safianyrada@gmail.com)

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Стратегічній екологічній оцінці в рамках цієї процедури підлягає детальний план території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

 Визначення територій перспективного будівництва (економічний розвиток території).

Стимулювання економічної активності та створення відкритих умов для розвитку бізнесу, завдяки визначенню нових територій під підприємницьку діяльність, призведе до залучення інвестицій у розвиток інфраструктури та зростання економічної потужності.

 Метою розробки детального плану території є землевпорядні заходи перспективного використання земель, які формуються на основі розроблених проектних рішень і містять інформацію щодо перспективного розподілу земель за категоріями, видами цільового призначення, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з урахуванням наявних обмежень (обтяжень).

Основні завдання детального плану території:

– аналіз та оцінка існуючого стану забудови в межах розробки ДПТ;

– аналіз  проектних рішень чинної  містобудівної документації;

– обґрунтування потреб формування земельних ділянок та визначення їх  цільового призначення в межах розробки  ДПТ ;

– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

– визначення заходів  націлених на поліпшення стану навколишнього середовища та санітарно-гігієнічних умов для проживання населення;

– визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території;

– визначення параметрів забудови земельних ділянок, необхідних для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

– визначення містобудівних умов забудови території в межах розробки ДПТ.

У детальному плані території з метою врахування інвестиційних намірів забудови виділено етапи будівництва на наступні 1-3 та 3-5 років.

Проект детального плану розробляється згідно з:

схемою планування території Ізмаїльського району;

схемою планування території Одеської області;

екологічно спрямованими регіональними програмами;

та з використанням інформації державного земельного кадастру.

3) Міра визначення документом державного планування умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Об’єктом розробки даного проекту детального плану є територія відповідно до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3957-VIII від 29 березня  2023 р. «Про розроблення детального плану території   для розміщення будівель і споруд для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції з відповідною інфраструктурою за межами населеного пункту  на території Старонекрасівського старостинського округу Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області.  » орієнтовною площею 3,7982 га.

Територія планування розташована на узбережжі р. Дунай , нижче за течією м. Ізмаїл, в безпосередній близькості до урізу води – УВ (лінія перетину водної поверхні водотоку або водойми (озера, річки, моря) з поверхнею суші (берегом)). Та входить до Нижньо-Дунайського природного екологічного коридор Всеєвропейської екологічної мережі, Азово-Чорноморського природного коридору національної екологічної мережі, Нижньо-Дунайського регіонального екологічного коридору.

Перелік та значення індикаторів під час розроблення детального плану території

з/п         Показник                                                          Одиниця виміру   Бажане

  значення

1 Створення виробничих об’єктів

на сільських територіях                                                                     га        3,7982

2 Забезпечення транспортною інфраструктурою                %        100

3 Загальна кількість споруд для зберігання (переробки)

с/г продукції                                                                                        шт.    14

4 Створення робочих місць                                                    осіб     __-____

Територія, щодо якої розробляється детальний план, не відноситься до природно-ландшафтного комплексу і не має в своєму складі земель оздоровчого, культурно-історичного, оборонного призначення, земель лісового фонду.

Пам’яток культурної спадщини на ділянці не виявлено.

 4) Ймовірні наслідки:

Прогнозовані правові наслідки

Встановлення детальним планом території видів функціонального та цільового призначення територій надає можливість власникові земельної ділянки зміни цільового призначення земельної ділянки відповідно додатку Додатку 59 до «Порядку ведення Державного земельного кадастру», Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 цільове призначення визначається з для ведення особистого селянського господарства (код 01.03) на для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02). Оформлення документації відповідно до законодавства та нормативно-правових актів України.

Зміна функціонального призначення окремих територій створить правове підґрунтя для забезпечення потреб власників та користувачів земельних ділянок та містобудівного розвитку території.

Прогнозовані економічні наслідки

Визначення територій перспективного будівництва (економічний розвиток території).

Стимулювання економічної активності та створення відкритих умов для розвитку бізнесу, завдяки визначенню нових територій під підприємницьку діяльність, призведе до залучення інвестицій у розвиток інфраструктури та зростання економічної потужності.

Прогнозовані наслідки для природного навколишнього середовища, у тому числі для здоров’я населення

Розміщення нової забудови з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил не створюватиме негативного впливу на довкілля та здоров’я населення.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Під час стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування, передбачається розглянути «нульовий сценарій», без впровадження змін у разі незатвердження проекту. Будь-які інші виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, відсутні.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

В ході стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Проект містобудівної документації розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил, негативних наслідків виконання документа державного планування не очікується.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура та зміст звіту про стратегічну оцінку розробляється відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДСТУ-Н ББ.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та з урахуванням вимог:

– Закону України «Про екологічну мережу України» (відповідно до Регіональної схеми формування екологічної мережі Одеської області, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20.05.2011 № 136-VІ.

– Закону України «Про охорону земель»

– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закону України «Про відходи»;

– Закону України «Про рослинний світ»;

– Закону України «Про тваринний світ»;

– Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних

зон енергетичних об’єктів»;

– при проектуванні інженерних мереж та споруд забезпечити дотримання

вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.

Основні положення проектування», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні

мережі та споруди. Основні положення проектування», ДСТУ-Н Б В.2.5-

61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення» (у

тому числі щодо проведення розрахунку водопостачання та водовідведення,

влаштування очисних споруд виробничих, господарсько-побутових стоків,

дощової каналізації тощо);

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО надаються до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області в письмовому вигляді, поштою або особисто в робочий час за адресою:

 Проспект Незалежності, 69 с. м.Ізмаїл, Одеська область .

Ознайомитись з текстом Заяви про визначення обсягу СЕО можна у приміщенні Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення обсягу СЕО становить не менше 15 днів, а саме:

 з «21» квітня 2023р. до «12» травня 2023 року.

Останній день надання зауважень – 12 травня  2023 року. Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

Відповідальна особа за розгляд зауважень:

Пашевський Дмитро Андрійович тел:0631042981.

 

В.о. завідувача сектору

містобудування та архітектури

Саф’янівської сільської ради

Ізмаїльського району Одеської області                                        Дмитро ПАШЕВСЬКИЙ